SỰ TÍCH ÔNG CÔNG ÔNG TÁO – LEGEND OF THE KITCHEN GOD

SỰ TÍCH ÔNG CÔNG ÔNG TÁO – Legend of the Kitchen God
_____
Ngày 23 tháng Chạp chính là ngày tết Ông Công Ông Táo. Chắc hẳn các bạn nhỏ đều đã từng một lần nghe về SỰ TÍCH ÔNG CÔNG ÔNG TÁO, nhưng hôm nay hãy thử tìm hiểu cùng chú Ong KaKa câu chuyện này qua Tiếng Anh nhé. Đây là cơ hội để các bạn Ong nhỏ thử tài ghi nhớ và kể lại cho bố mẹ nghe đấy 

su-tich-ong-cong-ong-tao

A long time ago, there was a couple, Trọng Cao and his wife Thị Nhi who were married for many years but had no children. One day, they quarreled over some trivial matter, and the husband, in a fit of anger, beat and threw his wife out of their home. Although Thị Nhi still loved her husband, she had no choice but to go away.

Cách đây rất lâu, có một cặp vợ chồng, Trọng Cao và vợ Thị Nhi đã kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Một ngày nọ, họ cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt, và người chồng, trong cơn giận dữ, đánh đập và đuổi vợ ra khỏi nhà. Mặc dù Thị Nhi vẫn yêu chồng, cô không còn cách nào khác là phải ra đi.

Thị Nhi went far away and met a very kind man called Phạm Lang. He married her and he loved Thị Nhi very much. Their life was happy and peaceful but Thị Nhi could not forget her first love.

Thị Nhi đi xa và gặp một người đàn ông rất tốt bụng tên là Phạm Lang. Anh cưới cô và anh rất yêu Thị Nhi. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc và bình yên nhưng Thị Nhi không thể quên mối tình đầu của mình.

As for Trọng Cao, he had been filled with remorse from the day he sent his wife away. He waited, and waited hopelessly for his wife’s return. Eventually, he decided to set out from his home to search for Thị Nhi.

Về phần Trọng Cao, anh đã đầy hối hận từ ngày anh đuổi vợ đi. Anh chờ đợi, và chờ đợi vô vọng để vợ anh trở về. Cuối cùng, anh quyết định lên đường để tìm kiếm Thị Nhi.

He traveled far and wide, but he could not find his wife. His food ran out and he had to beg for his meals. One day, starving and thirsty, he knocked on the door of a house to ask for food. He was shocked when he recognized his former wife. The sudden appearance of Trọng Cao deeply moved Thị Nhi, and she invited him inside and gave him a good meal. Suddenly, there was a knock on the door. It was Phạm Lang returning. The thought of being discovered with her former husband sent Thị Nhi into a panic. She hid Trọng Cao under a stack of straw.

Anh ta đi rất xa, nhưng không thể tìm thấy vợ mình. Khi thức ăn hết và anh ta đã phải đi ăn xin. Một ngày nọ, đói và khát nước, anh gõ cửa một ngôi nhà để xin thức ăn. Anh bàng hoàng khi nhận ra vợ cũ. Sự xuất hiện bất ngờ của Trọng Cao khiến Thị Nhi vô cùng xúc động, và cô mời anh vào trong và cho anh một bữa ăn ngon. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Đó là Phạm Lang trở về. Ý nghĩ bị phát hiện cùng chồng cũ khiến Thị Nhi phát hoảng. Cô giấu Trọng Cao dưới đống rơm.

Unfortunately, Phạm Lang set fire to the straw because he needed ashes to fertilize his field. As the flames spread out, Trọng Cao accepted his fate to be burnt to death to protect Thị Nhi’s virtue. Thị Nhi was distraught because her love for Trong Cao had caused his death. Thị Nhi could neither save Trọng Cao from the fire nor tell her husband. She had no choice but to throw herself into the flames.

Thật không may, Phạm Lang đã đốt lửa rơm vì anh ta cần tro để bón cho cánh đồng của mình. Khi ngọn lửa lan ra, Trọng Cao chấp nhận số phận của mình bị thiêu chết để bảo vệ đức tính Thị Nhi. Thị Nhi đã quẫn trí vì tình yêu của cô dành cho Trọng Cao đã khiến anh chết. Thị Nhi không thể cứu Trọng Cao khỏi đám cháy cũng không nói với chồng. Cô không còn cách nào khác ngoài ném mình vào ngọn lửa.

Phạm Lang could not understand why his wife killed herself. Filled with sorrow, he jumped into the burning fire and died with his loving wife.

The Jade Emperor in the heavens knew the sad story. He was so moved by their devotion and deep love that he decided to help them to live together forever. Using his magic, he changed them into the three hearthstones around the cooking fire, where they became Kitchen Gods.

Phạm Lang không thể hiểu tại sao vợ lại tự sát. Tràn đầy nỗi buồn, anh nhảy vào đống lửa đang cháy và chết cùng người vợ yêu thương của mình. Ngọc Hoàng trên trời biết chuyện buồn. Người rất cảm động bởi sự tận tâm và tình yêu sâu sắc của họ đến nỗi đã quyết định giúp họ sống với nhau mãi mãi. Sử dụng phép thuật của mình, Ngọc Hoàng đã biến ba người họ trở thành Thần Bếp – Táo Quân.

Since that time, the three Kitchen Gods have been responsible for taking care of all household affairs. Each year, on the 23rd of the last month of the lunar year, the Kitchen Gods leave the kitchen, they are seen off by the owner of the house, and ride on a carp to the heavens to give a report on each family’s doings. Then they return on the Eve of the first day of the Lunar year.

Kể từ đó, ba vị Thần bếp có trách nhiệm lo mọi công việc gia đình. Mỗi năm, vào ngày 23 tháng cuối cùng của năm âm lịch, các vị thần Bếp rời khỏi bếp, họ sẽ tạm biệt chủ nhà và cưỡi một con cá chép lên trời để báo cáo về từng việc làm của gia đình. Sau đó, họ trở lại vào đêm giao thừa trong ngày đầu tiên của năm âm lịch.

su-tich-ong-cong-ong-tao